قیمت تاچ و LCD ها روزانه آبدیت می گردند. لذا آسوده خاطر خرید نمایید.در اولین فرصت محصول خریداری شده را به آدرس پستی شما ارسال می نماییم. خرید زیر 30 هزار ارسال نمی گردد.